Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

REJESTR ŻŁOBKÓW

Ikona statystyk

Żłobki i kluby dziecięce

 Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw: z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Żłobki i kluby dziecięce wpisane do tego rejestru naniesione są na mapę żłobków i klubów dziecięcych. Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia;

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane na temat instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Nazwa: Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą

Adres: ul. Tomaszowska 5, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

NIP: 7972058249 REGON: 365316878

Ilość miejsc: 33

Wpis do żłobka/klubu dziecięcego

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub zmianę wpisu w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru), należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Załączniki do wniosku:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

 2. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 3. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

 4. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano/ w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

 5. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

 6. pozytywna decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu potwierdzająca spełnienie przepisów przeciwpożarowych,

 7. pozytywna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu o warunkach sanitarno-lokalowych (żłobki);

Termin i sposób załatwienia

 • 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis).

 • wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zmiany w rejestrze

 • Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od ich zaistnienia.​

 • Po otrzymaniu informacji sporządzonej wg określonego powyżej wzoru Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą dokonuje zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Wykreślenie z rejestru

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą  w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o jego wykreślenie;

 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r., poz. 72).

 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 poz. 2379).

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2020 r., poz. 1205).


 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-10 14:55:33, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)