Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zadania referatu

Ikona statystyk

SPRAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1)  Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

2)  Przygotowanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3)  Przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4)  Przygotowanie projektu uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu dot. ustaleń w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5)  Przygotowanie projektu uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

6)  Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

7)  Przygotowanie projektu oceny skutków zmian w planie w wyniku wydanych decyzji administracyjnych.

8)  Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy co najmniej raz w okresie kadencji.

9)  Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10)Wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

SPRAWY BUDOWNICTWA

1)  Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.

2)  Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

3)  Wydawanie pozwoleń na budowę.

4)  Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy bądź wykonania robót budowlanych nie objętych uzyskaniem pozwolenia na budowę.

5)  Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy bądź wykonania robót, o których mowa w art. 30 ust.1 i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

6)  Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

7)  Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

8)  Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektów budowlanych.

9)  Stwierdzenie o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę.

10)Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.

11)Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość celem przeprowadzenia robót budowlanych.

12)Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwoleń na użytkowanie.

13)Udzielanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

14)Współdziałanie z referatem spraw obywatelskich w zakresie obrony cywilnej.

 

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1)  Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynierskich, oczyszczania, zieleni, usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

2)  Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zasobach komunalnych.

3)  Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.

4)  Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii.

5)  Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ulic i dróg miasta i gminy.

6)  Współdziałanie z Zarządem Dróg w zakresie właściwego oznakowania ulic i dróg.

7)  Nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Mieście nad Pilicą.

8)  Bieżące dbanie o utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie w organizowaniu właściwego składowania, zagospodarowania odpadów stałych i płynnych.

9)  Prowadzenie bieżącego nadzoru nad oświetleniem ulicznym i drogowym.

10)Bieżące dbanie o utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień.

11)Planowanie zakresu rzeczowego i finansowego utrzymania oraz ochrony dróg i chodników, zieleni komunalnej i zadrzewień.

12)Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego lokalnych zasobów mieszkalnych i obiektów gminy.

13)Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

14)Przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych niż potrzeby bytowe ludności.

15)Przygotowywanie projektów miejsc, w których pobiera się opłatę za parkowanie pojazdów, wysokości opłat i sposoby pobierania.

16)Zapewnienie należytego stanu technicznego, czystości i porządku dróg i ulic.

17)Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowisk miejskich w zakresie organizacyjno - technicznym.

18)Przygotowanie i planowanie dokumentacji technicznej dla budownictwa i modernizacji dróg i ulic gminnych i innych dróg i ulic będących w zarządzie na podstawie zawartych porozumień oraz uzbrojenia energetycznego i gazowego.

19)Koordynowanie wykonawstwa przez nadzór nad inwestycjami, modernizacją i remontami kapitalnymi oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.

20)Organizowanie przetargów, zawieranie umów z wykonawcami.

21)Rozliczanie inwestycji z wykonawcą robót, odbioru końcowego i przekazywania do eksploatacji.

22)Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.

23)Współdziałanie z referatem spraw obywatelskich w zakresie obrony cywilnej.

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

1)  Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej.

2)  Współdziałanie w zakresie prowadzenia spraw w zakresie gospodarki w lasach nie stanowiących własności państwowej.

3)  Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

4)  Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną.

5)  Współdziałanie w organizowaniu zakładów lecznictwa dla zwierząt oraz punktów padliny.

6)  Prowadzenie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami oraz przyjmowanie komunikatów.

7)  Współpraca i nadzór nad działalnością wspólnot gruntowo - pastwiskowych.

8)  Wydawanie opinii o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesiania oraz załatwianie innych spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa.

9)  Nadzór nad rekultywacją i melioracją gruntów oraz nad przepustami pod drogami rolniczymi.

10)Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją mostu w Gostomii i promu na rzece Pilica w miejscowości Domaniewice.

11)Prowadzenie spraw ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią.

12)Udział w rozprawach wodno - prawnych.

13)Organizacja inicjatyw społecznych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracyjnych.

14)Prowadzenie spraw związanych z ochroną p.poż i OSP.

15)Nadzór nad udzielaniem pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi.

16)Prowadzenie spraw związanych z udokumentowaniem stażu pracy w rolnictwie.

17)Sporządzanie wykazów gruntów przeznaczonych na sprzedaż, oddania w wieczyste użytkowanie, dzierżawę nieruchomości komunalnych.

18)Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów AWRSP.

19)Przygotowywanie propozycji nabycia gruntów do zasobów komunalnych i uczestnictwa w negocjacjach.

20)Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu przetargów nieruchomości.

21)Zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów stanowiących własność gminy, współpraca z sądami i biurami notarialnymi.

22)Określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenia na cele nierolnicze, nieleśne oraz naliczania należności z tego tytułu, a także kontrola w tym zakresie.

23)Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w merytorycznym zakresie referatu.

24)Gromadzenie zasobów gruntów na cele budowlane.

25)Ustalanie opłat adiacenckich i ich windykacja.

26)Ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy o aktualizację stawek.

27)Przygotowanie dokumentacji do orzekania o wywłaszczeniu nieruchomości lub ograniczeniu prawa własności lub innego prawa rzeczowego, ustalanie odszkodowań z tego tytułu.

28)Zarządzanie zasobami gruntów mienia komunalnego oraz prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

29)Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie.

30)Prowadzenie spraw dotyczących przekazania gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami.

31)Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu.

32)Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem.

33)Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości.

34)Opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.

35)Przyjmowanie i załatwianie wniosków o podział nieruchomości.

36)Przyjmowanie i załatwianie wniosków o wszczęcie postępowania rozgraniczającego.

37)Prowadzenie spraw dotyczących granic administracyjnych miasta i gminy.

38)Nazewnictwo ulic i placów oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości.

39)Zmiany w zakresie powstawania lub likwidacji miejscowości.

40)Zabezpieczanie gruntów na potrzeby pracowniczych ogródków działkowych.

41)Dokonywanie sprzedaży komunalnych zasobów mieszkaniowych i garaży.

42)Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.

43)Ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości.

44)Współdziałanie z referatem spraw obywatelskich w zakresie obrony cywilnej.

 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

1)  Opracowywanie planów poprawy środowiska naturalnego.

2)  Ewidencjonowanie zakładów zanieczyszczających środowisko naturalne.

3)  Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalania i pobierania opłat.

4)  Ograniczenia dotyczące maszyn i urządzeń technicznych

5)  Ochrona środowiska przed odpadami.

6)  Utrzymanie porządku i czystości.

7)  Ochrona powietrza.

8)  Zobowiązywanie właścicieli gruntów do wykonywania urządzeń zabezpieczających wodę przez zanieczyszczeniem.

9)  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej, ochrony przez zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie.

10)Działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowisk.

11)Nadzór nad Funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska oraz podejmowanie decyzji w zakresie ich ograniczenia.

12)Prowadzenie racjonalnej gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska.

13)Współpraca z wydziałami ochrony środowiska Starostwa, Urzędu Wojewódzkiego, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska i Terenową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

 

W ZAKRESIE PROMOCJI

1)  Promocja współpracy gospodarczej przedsiębiorstw miasta i gminy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

2)  Promocja prywatyzowanych przedsiębiorstw miasta i gminy.

3)  Przekształcanie istniejących podmiotów gospodarczych, poprawa infrastruktury gospodarczej i wspieranie inicjatyw społecznych poza budżetowych.

4)  Kontynuowanie zadań wynikających z porozumień i związków zawartych przez miasto, a służących rozwojowi gospodarczemu.

5)  Pozyskiwanie możliwości kredytowania - aktywny udział w działaniach na rzecz potencjalnych kredytobiorców.

6)  Organizowanie współpracy międzynarodowej.

7)  Określanie możliwości zagospodarowania niewykorzystanych obiektów.

8)  Ocena sytuacji ekonomicznej miasta i gminy i podmiotów gospodarczych.

9)  Wykorzystywanie ofert gospodarczych i bieżące uaktualnianie ich.

10)Współpraca z izbami gospodarczymi i agencjami.

11)Prowadzenie i przekazywanie informacji w postaci reklam i folderów.

12)Koordynowanie prac związanych z udziałem miasta i gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych.

Prowadzenie spraw dotyczących promocji i reklamy miasta i gminy we wszystkich dziedzinach.
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:
Tomasz Bogacki
Informację wprowadził:
Tomasz Bogacki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-19
Data ostatniej zmiany:
2003-12-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-29 17:08:32, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)