Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/265/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/249/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLII/264/2009 w sprawie : "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010"

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLII/263/2009 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLII/262/2009 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLII/261/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/260/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/259/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2010 rok

Ikona statystyk

Uchwała Nr XLI/258/2009 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich resztek.

Ikona statystyk

Uchwała Nr XLI/257/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działek o numerach ewidencyjnych 878 i 879, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami; A,B,C,D-A w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/256/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/247/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 20 listopada 2009 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/255/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/254/2009 w sprawie

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/253/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/250/2009 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016

Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/249/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-24 09:22:03, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)