Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zadania referatu

Ikona statystyk
 Do zadań referatu należą:

1)  Prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2)  Prowadzenie spraw meldunkowych i dokonywanie wpisów o dopełnieniu obowiązku zameldowania lub wymeldowania w dokumentach tożsamości oraz zawiadamiania właściwych organów o zmianie miejsca pobytu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

3)  Prowadzenie i aktualizacja kart osobowych stałych mieszkańców (KOM - karta osobowa mieszkańca), prowadzenie rejestru osób przebywających czasowo.

4)  Nanoszenie na karty KOM wszelkich zmian dotyczących obywateli (nr aktu urzędu stanu cywilnego, wyroki sądowe itp.).

5)  Zakładanie i bieżące uzupełnianie kartoteki alfabetyczno - osobowej.

6)  Współpraca z centralnym Biurem Adresowym i Rządowym Centrum Informacji „PESEL” w zakresie ewidencji ludności.

7)  Nanoszenie numerów ewidencyjnych na kartotekę alfabetyczną oraz karty współmałżonków i dzieci.

8)  Powiadamianie właściwych organów ludności o zmianach meldunkowych oraz właściwych komend wojskowych o zmianach dotyczących osób podległych powszechnemu obowiązkowi meldunkowemu.

9)  Sporządzanie wykazów przedpoborowych.

10)Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wymeldowania i zameldowania na podstawie decyzji administracyjnej.

11)Wydawanie poświadczeń miejsca zameldowania.

12)Przygotowywanie i sporządzanie spisów wyborców.

13)Odnotowywanie zgonów.

14)Odnotowywanie wyjazdów na pobyt stały za granicą.

15)Przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dowodów osobistych.

16)Sprawdzanie danych zawartych we wniosku o dowód osobisty z danymi w lokalnej bazie danych, Urzędzie Stanu Cywilnego bądź skróconym akcie urodzenia.

17)Potwierdzanie zameldowania we wniosku o dowód.

18)Przy użyciu środków informatycznych, sporządzenie formularza będącego drukiem ścisłego zarachowania.

19)Pobór z Urzędu Wojewódzkiego formularzy - druków ścisłego zarachowania, prowadzenie ich ewidencji i bieżącego rozliczania tych druków.

20)Dojazd do osób obłożnie chorych, które nie mogą osobiście zgłosić się do Urzędu Gminy w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu.

21)Odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

22)Prowadzenie rejestru przyjętych i wydanych dowodów osobistych.

23)Pobieranie opłat za wydanie dowodu osobistego, a od osób na których nie ciąży obowiązek posiadania dowodu osobistego dodatkowo opłat skarbowych.

24)Prowadzenie kopert osobowych wydanych dokumentów tożsamości.

25)Kasowanie dowodów osobistych.

26)Prowadzenie rejestru pobytu czasowego cudzoziemców.

27)Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń odnośnie utraconych dokumentów.

28)Udzielanie informacji urzędom i organom na terenie całego kraju dotyczących spraw społeczno - administracyjnych.

29)Współdziałanie z sądami i prowadzenie spraw obywatelskich wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego i Karnego.

30)Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

W ZAKRESIE OBRONNOŚCI

1)  Przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych

2)  Prowadzenie poszukiwań poborowych, którzy nie zgłosili się do rejestracji.

3)  Prowadzenie i aktualizacja listy poborowych z terenu miasta i gminy.

4)  Kompletowanie i opiniowanie wniosków o odroczenie poborowym zasadniczej służby wojskowej dla Rejonowej Komisji Poborowej oraz przedterminowym zwolnieniem żołnierza z wojska.

5)  Udział w pracach Rejonowej Komisji Poborowej i nadzór nad stawiennictwem poborowych.

6)  Przyjmowanie wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej i uznanie za jedynego żywiciela rodziny oraz opiniowanie tych wniosków.

7)  Orzekanie o konieczności przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania za jedynego żywiciela rodziny.

8)  Opracowywanie oraz utrzymywanie stałej aktualności planów i dokumentów wynikających z przepisów systemu natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz tych Sił.

 

W ZAKRESIE SPRAW OBRONY CYWILNEJ I INNYCH SPRAW OBRONNYCH OKREŚLONYCH ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

 

1)  Koordynowanie, nadzór i realizacja zadań szczegółowego zakresu działania szefa obrony cywilnej.

2)  Kontrola realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej przez zakłady pracy na terenie miasta i gminy.

3)  Opracowywanie i ciągła aktualizacja planu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

4)  Opracowanie i aktualizacja planu rozśrodkowania i ewakuacji ludności.

5)  Organizowanie ćwiczeń i koordynowanie szkoleń dla sił obrony cywilnej.

6)  Prowadzenie ewidencji i bieżącej konserwacji sprzętu OC będącego na stanie w magazynie OC.

7)  Prowadzenie magazynu obrony cywilnej.

8)  Organizowanie szkoleń, ćwiczeń dla sił obrony cywilnej (szkolenia stanów osobowych oddziałów i służb OC).

9)  Prowadzenie spraw z akcji posłańczej (rejestry, świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz obrony kraju).

10)Współpraca z WKU Grójec.

11)Współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Grójcu.

12)Prowadzenie działań związanych z unieszkodliwianiem niewypałów i innych materiałów niebezpiecznych (przyjmowanie zgłoszeń, załatwienie spraw z ich likwidacją).

13)Prowadzenie tajnej kancelarii.

14)Przyjmowanie zawiadomień i wydawanie zezwoleń lub decyzji o odmowie wyrażenia zgody na odbycie zgromadzenia publicznego na terenie miasta i gminy.

15)Prowadzenie spraw związanych ze zbiórkami publicznymi.

 

Z ZAKRESU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPRAW Z ZAKRESU HANDLU I USŁUG

1)  Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2)  Wydawanie zaświadczeń o zmianach we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3)  Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

4)  Czynności pomocnicze związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego.

5)  Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6)  Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

7)  Ustalenie godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.

 

W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1)  Współpraca z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grójcu (przesyłanie wg właściwości nadchodzącej korespondencji dot. komunikacji).

 

W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1)  Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2)  Ochrona systemu i sieci teleinformatycznych.

3)  Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

4)  Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

5)  Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-01
Data ostatniej zmiany:
2003-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-10 14:55:33, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)