Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zadania referatu

Ikona statystyk

Do głównych zadań Referatu Organizacyjnego należą:

1)  Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu.

2)  Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.

3)  Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między referatami.

4)  Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

5)  Prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji wpływających do Urzędu oraz nadzór nad terminowym ich załatwianiem.

6)  Przygotowanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokółowanie - spotkań i zebrań organizacyjnych przez Burmistrz, Zastępcę Burmistrz i Sekretarza.

7)  Protokółowanie narad ze spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.

8)  Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

9)  Obsługa administracyjna Burmistrza Miasta i Gminy.

10)Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych.

11)Prowadzenie archiwum Urzędu.

12)Organizowanie szkoleń kadry Urzędu.

13)Prowadzenie rejestru zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad terminowością ich realizacji.

14)Kontrola dyscypliny pracy.

15)Zabezpieczenie prawidłowych warunków pracy i bhp.

16)Zabezpieczenie naprawy sprzętu i przedmiotów będących na wyposażeniu referatów i samodzielnych stanowisk.

17)Prowadzenie spraw socjalno - bytowych.

18)Kompletowanie i sporządzanie wniosków o emeryturę i rentę dla pracowników Urzędu.

19)Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników wyjść służbowych, prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.

20)Obsługa łącz telefonicznych i telefaksowych

21)Obsługa powielarni i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

22)Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.

23)Prowadzenie ewidencji korespondencji.

24)Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa fachowe.

25)Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.

26)Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i pieczęcie oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.

27)Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.

28)Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.

29)Zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu.

30)Przygotowanie projektów planów urlopów wypoczynkowych.

31)Przygotowanie i wydawanie świadectw pracy.

32)Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.

   33)Udział w dochodzeniach powypadkowych.
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-01
Data ostatniej zmiany:
2003-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-10 14:55:33, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)