Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Ikona statystyk

Zadania referatu

Ikona statystyk
 Do głównych zadań referatu należą:

1)  Współudział w opracowaniu projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji wpływów i wydatków budżetowych.

2)  Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.

3)  Bieżąca kontrola równowagi budżetowej i bieżące informowanie Burmistrza Miasta i Gminy o stanie dochodów i wydatków budżetowych.

4)  Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań w układzie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych sprawozdań finansowych.

5)  Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych.

6)  Opracowywanie projektów uchwał w sprawach budżetu oraz podatków i opłat lokalnych.

7)  Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

8)  Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

9)  Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

10)Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.

11)Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.

12)Opracowywanie zasad i sposobu poboru opłat targowych oraz nadzoru nad ich prawidłowością rozliczeń.

13)Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, wysyłanie decyzji wymiarowych oraz kontrola w tym zakresie.

14)Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej.

15)Prawidłowe naliczanie i pobieranie należności oraz ich windykacji

16)Organizowanie i współudział w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

17)Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

18)Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.

19)Opiniowanie wniosków o umarzanie i zastosowanie ulg podatków i opłat.

20)Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta i gminy.

21)Negocjowanie z organami administracji rządowej o wysokości środków finansowych na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone

22)Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej rachunkowości.

23)Sporządzanie rocznych bilansów

24)Współpraca z izbami obrachunkowymi, urzędami skarbowymi i bankami.

25)Sporządzanie list płac.

26)Prowadzenie kart wynagrodzeń.

27)Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego i podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

28)Dokonywanie rozliczeń z ZUS.

29)Ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz sporządzanie list i kart wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

30)Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizowanymi inwestycjami.

31)Prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie zadań zleconych Gminie.

32)Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania.

33)Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowisk miejskich w zakresie poboru opłat targowych.

34)Sporządzanie list płac wynagrodzeń, list zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, porodowych, opiekuńczych dla nauczycieli, pracowników ekonomiczno - administracyjnych i obsługi wszystkich szkół i placówek oświatowo - wychowawczych objętych działalnością Gminy.

35)Prowadzenie ewidencji pomocniczej zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych nauczycieli i innych pracowników.

36)Prowadzenie kart wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników.

37)Prowadzenie dokumentacji (kartotek) zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, porodowych, pielęgnacyjnych itp. oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .

38)Prowadzenie ewidencji wypłat z osobowego funduszu płac, zasiłków chorobowych, nagród z zakładowego funduszu nagród i sporządzanie sprawozdawczości GUS w tym zakresie.

39)Prowadzenie bieżącej kontroli stołówek szkolnych.

40)Naliczanie i rozliczanie wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych.

41)Rozliczanie inwentaryzacji szkół i placówek oświatowych.

42)Dokonywanie kontroli i uzgadnianie wartości majątku szkół.

43)Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów UMiG - szkolnych (wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, konserwacja, ubezpieczenia itp.).

Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy (budynki, środki transportu itp.)
Podmiot udostępniający:
Gmina Nowe Miasto
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-12-01
Data ostatniej zmiany:
2003-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-29 17:08:32, zmian dokonał(a): Radosław Dąbrowski

WCAG 2.0 (Level AA)